Speelkussens en speelkleden

Algemene voorwaarden

 


Downloads


Algemene voorwaarden van rybka.nl voor consumenten:

 

Algemene voorwaarden van rybka.nl voor bedrijven:


 

Algemene voorwaarden van rybka.nl voor consumenten:

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 

Dag: kalenderdag;

 

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een

door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

 

       ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Postadres:

Rybka.nl

K. Onnesstraat 12M

1821 BP  Alkmaar

Nederland

Vestigingsadres:

Rybka.nl

K. Onnesstraat 12M

1821 BP  Alkmaar

Nederland

Telefoon:

072 511 2902 (ma-vr 9:00-17:30 uur)

E-mailadres:

info@rybka.nl

KvK-nummer:

37157029

BTW-nummer:

NL002064623B77

 

 

       ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

 Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

  Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

Artikel 6 - Herroepingsrecht                     

    Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien u van deze methode gebruik wenst te maken, dient u alvorens te verzenden eerst schriftelijk contact op te nemen met onze klantenservice via info@rybka.nl. Vervolgens kunt u het onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele verpakking en toebehoren aan Rybka.nl retourneren.

  Exacte instructies, alsmede de juiste adresgegevens, ontvangt u per mail van onze serviceafdeling, na aanmelding van uw retourzending.

   

 4. Bij eventuele schade en/of ontbrekende onderdelen van het geretourneerde product kan Rybka.nl (een deel van) het aankoopbedrag inhouden. Zodra Rybka.nl het product in goede orde heeft ontvangen zal het aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst op uw rekening worden teruggestort.

 5. Retourzendingen zijn tot het moment van ontvangst bij Rybka.nl voor risico van de koper. Dit houdt in dat Rybka.nl niet aansprakelijk is voor het zoekraken van retourgestuurde producten.

 6. De kosten van de retourzending zijn voor de koper. Onjuist gefrankeerde retour zendingen worden niet door ons geaccepteerd.

 7. Het is niet mogelijk om tijdens of na productie van producten die voor u op maat worden gemaakt gebruik te maken van uw retourrecht of herroepingsrecht.

 

    Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

       ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

 Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

 Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief en inclusief BTW.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

 Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

    Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

    Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

 

    Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

Artikel 13 - Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

 

 


 

Algemene voorwaarden van rybka.nl voor bedrijven:

 

Artikel 1 - Offertes en bestellingen

 1. Alle door Verkoper in enige vorm uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Verkoper heeft tot en met acht (8) werkdagen na ontvangst van aanvaarding van de offerte het recht de offerte in te trekken.
 2. Een door Koper geplaatste bestelling, die niet door een offerte van Verkoper is voorafgegaan, is jegens Verkoper slechts bindend indien Verkoper deze binnen acht (8) dagen bevestigt of binnen acht (8) dagen een aanvang maakt met uitvoering van de bestelling.
 3. Verkoper heeft te allen tijde het recht de goederen, specificaties en aanwijzingen voor het gebruik daarvan te wijzigen om deze te verbeteren of toepasselijke normen en overheidsvoorschriften na te leven.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn prijzen gebaseerd op levering Ex Works (Incoterms 2000) en zijn exclusief omzetbelasting (BTW), verpakkingskosten en (transport)koker.
 5. Opgegeven prijzen gelden alleen voor de opgegeven hoeveelheden.
 6. In geval van kostenverhogende factoren die vóór de levering van de goederen ontstaan, heeft Verkoper het recht de prijzen voor de goederen dienovereenkomstig te verhogen. Dergelijke kostenverhogende factoren omvatten onder andere: een stijging in de prijs van grondstoffen of eventuele (bijkomende) door een overheid opgelegde belastingen of heffingen. Indien de prijsverhoging meer dan tien procent (10%) van de oorspronkelijke factuurwaarde bedraagt, heeft Koper het recht de overeenkomst binnen drie (3) werkdagen na de mededeling van de prijsverhoging aan Koper, maar in ieder geval vóór de levering, te beëindigen, bij gebreke waarvan de prijsverhoging als geaccepteerd zal worden beschouwd. Een eventuele beëindiging door Koper overeenkomstig deze bepaling leidt niet tot enige aansprakelijkheid voor Verkoper.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

Artikel 2 - Levering

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering Ex Works (Incoterms 2000) van Verkoper. Het risico van verlies of schade gaat bij levering over op koper, zelfs indien de eigendom van de goederen nog niet is overgegaan.
 2. Leveringstermijnen of andere data van uitvoering zijn niet fataal. Ingeval van niet-tijdige levering dient Verkoper derhalve formeel in gebreke te worden gesteld en een bijkomende redelijke termijn van ten minste tien (10) werkdagen te worden gegund om aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien de verlengde termijn wordt overschreden, heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, voorzover geen levering heeft plaatsgevonden. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van niet-tijdige levering. Werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd de algemene Nederlandse feestdagen en door het management of het arbeidsreglement van Verkoper als vakantiedag aangewezen vrije dagen.
 3. Het is Verkoper toegestaan de verkochte goederen in deelpartijen te leveren. Indien de goederen in deelpartijen worden geleverd, heeft Verkoper het recht koper voor dergelijke deelpartijen afzonderlijk te factureren en is Koper verplicht dergelijke facturen te betalen alsof zij betrekking hebben op afzonderlijke overeenkomsten. Koper is verplicht de goederen in ontvangst te nemen.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient Koper de goederen, na kennisgeving van Verkoper dat de goederen gereed zijn om te worden afgehaald, terstond af te halen of ervoor te zorgen dat deze worden afgehaald. Indien Koper onmiddellijke afname weigert of nalatig is bij het verstrekken van de noodzakelijke gegevens en aanwijzingen voor levering, worden de goederen voor risico van Koper opgeslagen. Koper dient Verkoper alle bijkomende leverings-, opslag- en verzekeringskosten alsmede eventuele overige gemaakte kosten en eventuele schade in verband met een dergelijke nalatigheid of weigering te vergoeden.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

Artikel 3 - Betaling

 1. Tenzij partijen anders overeenkomen dienen de goederen binnen 14 dagen na de factuurdatum in de overeengekomen valuta te worden betaald door overmaking van het verschuldigde bedrag op de in de factuur vermelde bankrekening. Als datum van betaling wordt de datum van bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de bank-rekening beschouwd. De Koper heeft geen recht beroep te doen op verrekening of opschorting en maakt geen aanspraak op enige korting, tenzij zulks ten aanzien van de desbetreffende betaling uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Koper vanaf die datum in gebreke en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de Nederlandse wettelijke rente vermeerderd met 3%.
 3. Indien Koper één of meer van zijn Nederlandse verplichtingen niet nakomt, zijn alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten voor het verkrijgen van een dergelijke betaling voor rekening van Koper. Dergelijke kosten omvatten in ieder geval de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Deze kosten zullen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag vormen.
 4. Indien een rechter Koper bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak volledig of nagenoeg volledig in het ongelijk stelt, is Koper verplicht Verkoper alle kosten van het rechtsgeding en een eventueel beroep, inclusief niet door de rechter toegewezen bedragen, te vergoeden.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

Artikel 4 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Verkoper behoudt de eigendom van aan Koper geleverde of te leveren goederen totdat Verkoper volledige betaling heeft ontvangen van de koopprijs voor de goederen, de vergoeding voor verrichte werkzaamheden met betrekking tot met Koper afgesloten koopovereenkomsten en de eventuele kosten en/of schade wegens niet-nakoming door Koper van een dergelijke koopovereenkomst. Alle door Verkoper voor het terugnemen van de goederen gemaakte kosten zijn voor rekening van Koper.
 2. Gedurende de periode waarin de eigendom van de goederen bij Verkoper berust, heeft de Koper, die de goederen in zijn bezit heeft, het recht de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsactiviteiten te verhandelen en daadwerkelijk te leveren.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

Artikel 5 - Overmacht

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele door Koper geleden schade in geval van een tekortkoming die te wijten is aan een voorval dat niet door schuld van Verkoper, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen aan Verkoper is toe te rekenen ("Overmacht").
 2. Indien de periode waarin Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, meer dan twee maanden bedraagt of zal bedragen, heeft elk der partijen het recht de overeenkomst buiten rechte te beëindigen, zonder daarbij verplicht te zijn tot het vergoeden van enige schade aan de andere partij.
 3. Indien Verkoper ten tijde van het ontstaan van de Overmacht een deel van zijn verplichtingen heeft uitgevoerd of slechts een deel van zijn verplichtingen kan uitvoeren, heeft Verkoper het recht Koper voor de gedeeltelijke uitvoering afzonderlijk te factureren en is Koper verplicht een dergelijke factuur te betalen alsof deze betrekking heeft op een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Als Overmacht als bedoeld in dit artikel worden onder andere beschouwd stakingen, verstoringen of onderbrekingen in dan wel beëindiging van de levering van grondstoffen, halffabrikaten of eindproducten, defecten aan machines, de onmogelijkheid om vereiste vergunningen, licenties enlof machtigingen te verkrijgen, vertragingen in de levering door leveranciers en transportproblemen. Deze omstandigheden vormen voor zowel Verkoper als diens leveranciers Overmacht.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

Artikel 6 - Reclames

 1. Koper is verplicht de goederen bij ontvangst te controleren op zichtbare gebreken. Koper dient in het bijzonder te controleren of de juiste goederen zijn geleverd en of de geleverde hoeveelheid goederen conform de overeengekomen hoeveelheid is.
 2. Koper dient zichtbare gebreken binnen twee (2) werkdagen na levering schriftelijk aan Verkoper mee te delen. Bij ontvangst onzichtbare gebreken dienen binnen twee (2) werkdagen na te zijn ontdekt of binnen twee (2) werkdagen nadat Koper deze redelijkerwijze had behoren te ontdekken aan Verkoper te worden meegedeeld.
 3. Indien de reclame terecht is, dient Verkoper de defecte goederen ofwel te vervangen ofwel te herstellen. Indien Verkoper meent dat vervanging of herstel van de goederen niet van hem kan worden gevergd of onmogelijk is, dient Verkoper de koopprijs, voor zover deze betrekking heeft op de defecte goederen, aan Koper te restitueren. Verkoper kan van Koper verlangen dat deze de defecte goederen voor rekening van Verkoper retourneert.
 4. Ook indien koper tijdig reclameert, blijft Koper verplicht voor alle geplaatste bestellingen te betalen en de levering daarvan te aanvaarden. Het is Koper niet toegestaan zijn verplichtingen jegens Verkoper op te schorten.
 5. Verkoper dient zich in redelijkheid in te spannen om ervoor te zorgen dat de geleverde goederen identiek zijn aan de kwaliteitsvereisten die zijn opgenomen in de aan Koper verstrekte documentatie. Binnen de branche als toelaatbaar of technisch onvermijdelijk beschouwde afwijkingen in sterkte, scheurweerstand en dikte worden echter niet als defecten beschouwd. Geschillen omtrent de vraag of goederen defect zijn als bedoeld in artikel 7.5 worden beslecht door een bindend advies van een door partijen benoemde deskundige. Indien partijen niet binnen vier (4) weken na een verzoek van een partij om een dergelijke benoeming overeenstemming bereiken over de benoeming van een deskundige, kan elke partij de voorzitter van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden verzoeken een deskundige te benoemen. De deskundige zal na partijen te hebben gehoord schriftelijk beslissen. De kosten voor de deskundige komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. De benoeming door de voorzitter van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden en de beslissing van de deskundige zullen tussen partijen als bindende overeenkomst gelden.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

Artikel 7 - Te verlenen diensten

 1. Indien Verkoper zich tot meer dan de levering van de goederen verplicht, dient Verkoper zich in redelijkheid in te spannen om een dergelijke bijkomende dienst zo goed mogelijk te verlenen, zonder daarbij onder enigerlei omstandigheden een bepaald resultaat met de te verlenen diensten te garanderen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat Verkoper halffabrikaten op de vestiging van Koper zal bewerken of verwerken, worden de goederen en de te verrichten werkzaamheden als afzonderlijk geleverd beschouwd. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de goederen Ex Works (Incoterms 2000). Vanaf het tijdstip waarop de goederen op de vestiging van Koper arriveren gaat het risico van verlies of schade over op Koper, zelfs indien de eigendom van de goederen nog niet is over¬gegaan. Verkoper heeft vanaf dat moment recht op de productprijs. Indien uitvoering van de werkzaamheden wegens tenietgaan van de goederen (volledig) onmogelijk is, heeft Verkoper recht op vergoeding van de reeds verrichte werkzaamheden.
 3. Indien Verkoper is overeengekomen tegen een vaste prijs werkzaamheden te zullen verrichten, heeft Verkoper het recht meerwerk in rekening te brengen indien hij meer dan de overeengekomen werkzaamheden heeft uitgevoerd. Indien Verkoper een offerte omtrent de te besteden tijd voor de werkzaamheden heeft uitgebracht, geldt deze offerte slechts als schatting. Indien Verkoper meer dan de opgegeven tijd heeft besteed, heeft Verkoper het recht dergelijke extra tijd in rekening te brengen. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
 4. Koper is verplicht de verleende diensten onmiddellijk te controleren op tekortkomingen en gebreken en ervoor te zorgen dat het resultaat van de diensten overeenstemt met het doel van de desbetreffende overeenkomst. Ingeval Koper de goederen op enigerlei wijze installeert voordat een dergelijke controle is verricht, geschiedt dit voor risico van Koper. Zichtbare gebreken dienen binnen twee (2) werkdagen na de datum van oplevering van de diensten schriftelijk aan Verkoper te worden meegedeeld. Gebreken die bij oplevering van de dienst onzichtbaar zijn, met inbegrip van gebreken die blijken of redelijkerwijze kunnen blijken uit de vóór de installatie van de goederen uitgevoerde controles, dienen binnen twee (2) werkdagen na te zijn ontdekt of binnen twee (2) werkdagen nadat Koper ze redelijkerwijze had behoren te ontdekken aan Verkoper te worden meegedeeld.
 5. Indien een reclame gerechtvaardigd is, is Verkoper verplicht de gebrekkige diensten opnieuw uit te voeren. Indien Verkoper meent dat hernieuwde uitvoering van de genoemde diensten niet van hem kan worden gevergd of onmogelijk is, dient Verkoper de voor dergelijke diensten ontvangen vergoeding aan Koper te restitueren. Verkoper zal in geen geval verplicht zijn de diensten opnieuw uit te voeren indien de schade het gevolg is van slijtage door normaal gebruik of van omstandigheden die aan Koper zijn toe te rekenen.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Verkoper wegens een tekortkoming in de uitvoering van een verplichting of een onrechtmatige daad is beperkt tot het voor de goederen of de diensten gefactureerde of te factureren bedrag, of tot uitvoering van de verplichting waaruit de schade voortvloeit. Verkoper is slechts aansprakelijk voor handelingen of omissies van diens werknemers, indien en voor zover dergelijke schade wordt gedekt door de verzekering van Verkoper en de verzekeraar overgaat tot uitkering. De aansprakelijkheid van Verkoper is in geval van een handeling of omissie van diens werknemers in ieder geval beperkt tot EUR 5.000,- per voorval.
 2. Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade wegens niet-tijdige levering, onjuiste enlof onvolledige informatie van Koper, onjuist of ongeoorloofd gebruik van de goederen door Koper, derving van omzet en derving van winst.
 3. De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op schade als gevolg van opzet of grove schuld van Verkoper of diens leidinggevenden ondergeschikten.
 4. Vorderingen wegens schade of tot herstel of vervanging van de goederen enlof de levering van het ontbrekende onderdeel op welke basis dan ook en het recht op ontbinding van de overeenkomst vervallen indien het defect of de schade te laat wordt gemeld en vervallen in ieder geval één (1) jaar na levering, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.
 5. Verkoper dient bij het verstrekken van advies omtrent (het gebruik van) de goederen zorgvuldigheid in acht te nemen, maar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, die uit een dergelijk advies voortvloeit.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

Artikel 9 - Verzuim

 1. Verkoper heeft recht op opschorting van de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of op ontbinding van de overeenkomst, onverminderd zijn recht tot het vorderen van andere of bijkomende schade, indien aan Koper uitstel van betaling wordt verleend, Koper in staat van faillissement wordt verklaard, tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen jegens Verkoper of indien Verkoper vreest dat Koper niet in staat is of zal zijn aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst te voldoen en Koper geen afdoende zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen stelt.
 2. Indien zich één van de in dit artikel genoemde gebeurtenissen voordoet, worden alle vorderingen van Verkoper jegens Koper, ongeacht de basis daarvan, onmiddellijk opeisbaar.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle offertes en overeenkomsten tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een tussen Verkoper en Koper bestaande overeenkomst of in de toekomst daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen bij uitsluiting als volgt worden beslecht:
  1. in alle gevallen waarbij Koper is gevestigd in een staat die is aangesloten bij het Verdrag betreffende rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke zaken en handelszaken van 27 september 1968 enlof een staat die is aangesloten bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van Lugano van 16 september 1988, door de bevoegde rechter te Leeuwarden; en
  2.  in alle andere gevallen overeenkomstig de arbitrageregels van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het Arbitraal Scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters. De plaats van arbitrage zal Breda zijn. De arbitrageprocedure zal worden gevoerd in de Engelse taal. Het Arbitraal Scheidsgerecht zal overeenkomstig de rechtsregels beslissen. Voeging van de arbitrageprocedure met andere arbitrageprocedures wordt hierbij uitgesloten.
 3. Het gehele artikel 10.2 doet geen afbreuk aan het recht van Verkoper om jegens Koper een rechtsgeding bij de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Koper in te stellen.

   

   

         ^ ^  NAAR BOVEN  ^ ^

   

Algemene voorwaarden van Rybka.nl